Лято и слънце!

гр. София, бул. "граф Игнатиев" №16

0898 546 786

Проект ОПИК

====================================================================================================

====================================================================================================

"Виа Тера " ЕООД получи безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020".


Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.


Резултати от получената финансова подкрепа по процедурата: По проекта са осигурени оборотни средства, с които дружеството посрещна част от разходите си за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туристическа услуга.

Бенефициент: ,,ВИА ТЕРА“ ЕООД Договор №: BG16RFOP002-2-092-0471-C01.Обща стойност на проекта:3240.72 лева в т.ч. 2754.61 лв. - средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 486.11 лв. – национално съфинансиране Начало на проекта: 21.12.2020 год. Край на проекта: 21.03.2021 год.

 

===================================================================================================